Object Detection Service คืออะไร?

ระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์หาสินค้าในภาพถ่ายหรือวิดีโอ
แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แยกแยะสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเรียง Share of shelf หรือช่วยในการทำกิจกรรมทาง

Dashboard & Report

  1. Share of shelf รายตู้ รายสาขาตัวแทนจำหน่าย
  2. สัดส่วนของสินค้าแต่ละ SKU และตำแหน่งบนชั้นวางสินค้า

วิธีการใช้งาน

  1. ถ่ายภาพสินค้าที่อยู่บนชั้นวางสินค้า เพื่อเก็บไว้ในระบบ
  2. พนักงานจะทำการ label เพื่อสอนให้ระบบรู้จักสินค้าในภาพ
  3. เขียนโปรแกรมเพื่อระบุขอบเขตชั้นวางสินค้าและสร้างโมเดลเพื่อระบุสินค้าในภาพถ่าย
  4. ระบบพร้อมใช้ในการวิเคราะห์สินค้าในภาพ เมื่อมีการส่งรูปเข้าระบบ

ประหยัดเงิน

ประหยัดเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ประโยชน์

  • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าว่าถูกต้องและปรับเปลี่ยนการจัดเรียงเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับยอดขาย
  • วิเคราะห์สัดส่วนของสินค้าบนชั้นวางเทียบกับคู่แข่งขัน
  • ทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับร้านตัวแทนจำหน่าย หรือผู้บริโภค เช่น ถ่ายรูปกับสินค้าเพื่อเก็บคะแนน

BUSINESS STRUCTURE