Mobile App Repair Tracking คืออะไร?

ระบบ Mobile APP และ Web Service Helpdesk
ที่ช่วยในการจ่ายงาน และติดตามการทำงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม SLA

Dashboard & Report

  1. รายงานจำนวน case ที่มีการแจ้งซ่อม งานที่ปิด
  2. รายงานประสิทธิภาพการทำงานของช่างรายแผนกและรายบุคคล งานที่เกิน SLA

วิธีการใช้งาน

  1. รับเรื่องการแจ้งซ่อมผ่านพนักงาน Call Center ผ่าน LINE หรือ app มือถือ
  2. Web Service Helpdesk จ่ายให้กับทีมที่รับผิดชอบตามงาน ตามพื้นที่
  3. หน่วยงานจ่ายงานให้ช่างรายบุคคล ช่างกดรับงาน เมื่อถึงหน้างานให้ส่ง location ถ่ายรูป scan barcode สินค้า เลือกอาการ ส่งให้ลูกค้าลงนามยืนยัน
  4. ระบบรายงานผลงานซ่อมที่ได้รับ และงานที่เข้าแก้ไขในเวลา SLA

ประหยัดเงิน

ประหยัดเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ประโยชน์

  • สามารถปรับ Customize ให้เข้ากับ flow การให้บริการที่มีความแตกต่างกัน
  • On stop service จบทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเรื่อง จ่ายงาน ติดตามผล และการตรวจสอบการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ทีมช่าง ป้องกันการทุจริตในการเบิกอะไหล่

BUSINESS STRUCTURE